1. NGÀY 14/06 GỬI ĐỀ THI ANH VĂN ĐẾN CÁC CỘNG ĐOÀN.
  2. NGÀY 26/06 THI ANH VĂN TẠI CÁC CỘNG ĐOÀN.
  3. NGÀY 27/07 PHÁT THƯỞNG.
  4. THÁNG 09 THI ĐỢT TIẾP THEO.
  5. THÁNG 12 THI ĐỢT TIẾP THEO.